ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਰਜਾਂ, ਵਿਜੇਟਸ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ (“ਸੇਵਾਵਾਂ”) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਪਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ. 

ਹੇਠਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ("ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ") ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ "ਤੁਸੀਂ" ਅਤੇ "ਤੁਹਾਡੇ" ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, (i) ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਚਾਂਦੀ, ਟਾਈਟਨੀਅਮ, ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਰਤਨ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, (ii) ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਾਂ (iii) ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ watchrapport.com ("ਸਾਈਟ") ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ. “ਅਸੀਂ,” “ਸਾਡੇ” ਅਤੇ “ਅਸੀਂ” ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. 

ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਰ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਅਤੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. , ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਪੀਫਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ (ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਵਪਾਰ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ. 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ (I) ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, (II) ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਈਵਰ, ਅਤੇ (III) ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੇਵਾਵਾਂ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.


ਵਾਚ ਰੈਪਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ.

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ (i) ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਠਾਰਾਂ (18) ਸਾਲ ਹੈ; (ii) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਟਾਈਟਲ ਹੈ; (iii) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਵੇਚਣ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; (iv) ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮਾਲਕ ਹੋ; (v) ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ; (vi) ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਅੜਚਣਾਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; (vii) ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ: ਆਰਸੈਨਿਕ, ਬੇਰੀਲੀਅਮ, ਬਿਸਮਥ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਪਾਰਾ, ਨਿਕਲ, ਲੀਡ, ਐਂਟੀਮਨੀ, ਸੇਲੇਨੀਅਮ, ਟੀਨ, ਟੇਲੂਰੀਅਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ; (viii) ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਸਮੇਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; (ix) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ; ਅਤੇ (x) ਵਾਚ ਰੈੱਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਥੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਲਈ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੇਖੋ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ. 
ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ.
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ, ਚਾਹੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਕਿੰਗ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕਲੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਘੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਵਾਚ ਰੈੱਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਦਲਿਆ / ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਪੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ, ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਭੇਜਣਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ (ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੀਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ); ਬਸ਼ਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਇਸ ਸੌਦਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖਤਮ. ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਿਪਿੰਗ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ. ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ uring 100.00 ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ. 
ਇਨਬਾoundਂਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ; ਖਰਚਾ; ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ.
ਜੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਪਿੰਗ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਕਦ ਮੁੱਲ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ (“ਸ਼ਿਪ”) ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਦ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਬੀਮਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਮਾਲ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ: ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਸਬੂਤ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ (800) 571- 7765 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਲ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮੇਤ ਡਿ dutiesਟੀਆਂ, ਵੈਟ ਆਦਿ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ. ਜੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ. ਸੌਦਾ. ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸਹਿਣ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਤਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. 
ਵਪਾਰ ਦੀ ਰਸੀਦ 
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਹਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਕੇਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ "ਪ੍ਰਾਪਤ" ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ- OEM (ਅਸਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ) ਵਾਧੂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਬਕਸੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਮਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ) ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਲਈ ਆਫਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾvent ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 
ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ. 
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਘੜੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ valueੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਖਰੀਦਦਾਰ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਆਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੇਵਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਫਾਈ, ਮੁੱ repਲੀ ਮੁਰੰਮਤ (ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ appropriateੁਕਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ), ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂਚ), ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰਕ (“ਪੇਸ਼ਕਸ਼”) ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ (“ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ”) ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ. 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼. 
ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ methodੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਹਤਰ (72) ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਦਰਾਂ (15) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਏਗੀ.
ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ. 
ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ' ਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ viaੰਗ ਦੁਆਰਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸੱਤ (7) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਤਾ. 

ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਕਰੀਆਂ ਅੰਤਮ ਹਨ! ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਕਰੀਆਂ ਅੰਤਮ ਹਨ. ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ, ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਕ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅੰਤਮ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਇਕ ਚੈੱਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ. 
ਰਿਟਰਨਡ ਮਾਲ; ਬਾਹਰੀ ਬੀਮਾ; ਖਰਚਾ; ਬੀਮਾ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਪਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ' ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਿਪਿੰਗ methodੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣਗੇ. ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਿੱਪਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰੇਜ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਪਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ. 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ.
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਪਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ' ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਿਪਿੰਗ methodੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣਗੇ. ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਿੱਪਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰੇਜ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਪਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਪਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ. 

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. 
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. 
ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਰ ਦੀ ਦਰ. ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਦੀ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ੈਲੀ, ਅਕਾਰ, ਰੰਗ, ਧਾਤ, ਪੱਥਰ, ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਜੋ ਇਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ.

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬੇਸ਼ਕ, ਵਾਚ ਰੈੱਪੋਰਟ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀ 100% ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ ਚਾਹੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

 ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਉੱਤਮ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ. ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਲੈਣਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. 
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ; ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼. 
ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਿਆ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਜੋਖਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਲ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਸਟਮ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ ਜਾਂ ਡਿ dutiesਟੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖਾਸ ਕਸਟਮ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਸਟਮ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਚਲਾਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਘਟੀਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ, ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਲਈ. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰਿਵਾਜਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. 
ਵਾਪਸੀ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ. 
ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਸਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ.
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ. 
ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ, ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਮੁਕਤ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ. ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.
ਕੀਮਤ. 
ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੀ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹਨ. ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੀ ਦੱਸੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ.  
ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ. 
ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਥਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ; ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਫੀਸ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ. 
ਅਸੀਂ (ਅ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ (ਅ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਆਡਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕੋ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਪਤਾ / ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ()) ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਚਾਰਜ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ( "ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਰਕਮ"). ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ methodੰਗ ਹੈ ਬੈਂਕ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ. ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਰੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੇ ਆਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਖਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮਾਲ ਦਾ). 
ਸਾਰੇ ਲੈਣਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ. 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਜੀ, ਨਾ ਸਮਝਣਯੋਗ, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਸੀਮਤ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਉਪ-ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਅਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਹਨ) ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ) ਸਿਰਫ ਕੰਪਿ computersਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ. ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. 
ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਕੱਲੇ methodੰਗ, ਬੈਂਕ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.
ਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ. 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਗਲਤੀ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ. ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਖਰਚਿਆਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ. 

ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ: (a) (i) ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ meansੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ. ; (ii) ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ, ਬੋਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ meansੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; (iii) ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫਰੇਮਿੰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ' ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ; (iv) ਤੁਸੀਂ ਚੇਨ ਅੱਖਰਾਂ, ਬਲਕ ਜਾਂ ਜੰਕ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਸਮੇਤ; (v) ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋਗੇ; (vi) ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ, (vii) ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, (viii) ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਗੇ, (ix) ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, (x) ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ. (ਸਪਾਈਮ), (xi) ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, (xi) ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, (xii) ਤੁਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ operationੁਕਵੇਂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, (xiii) ) ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, (xiv) ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ, ਜਾਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, (xv) ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ y, (xvi) ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾੱਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ' ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ; ਅਤੇ (xvii) ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੌਪ-ਅਪ, ਪੌਪ-ਅੰਡਰ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਟਨਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਸਾਈਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ. 

(ਅ) ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਿਵਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ: (i) ਵੰਡਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਸੌਂਪਣਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਕਿਰਾਇਆ, ਲੀਜ਼, ਕਰਜ਼ਾ, ਸਬਲੀਕੇਂਸ, ਸੋਧਣਾ, ਸਮਾਂ-ਸਾਂਝਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ theੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, (ii) ਸਰਵਿਸ ਬਿ bਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, (iii) ਕਾਪੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਨੁਵਾਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ, ਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਧ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਜਾਂ orੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ meansੰਗ ਨਾਲ, (iv) ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੁਰਚਣਾ, ਜਾਂ (v) ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ (vi), (viii), (ix) ਅਤੇ (x) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ. 

ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: (i) ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ, (ii) iਹਿ-decੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਉਲਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਲਟਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗਾਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ), (iii) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ meansੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ (iv) ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰੋ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਡਾਂਗਾਂ, ਡਰਾਉਣੀਆਂ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਧਮਕੀ, ਬਦਨਾਮੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਤਾ. 
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਮੁੱ moreਲੇ, ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਭਰ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਦਾਰਥ' ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ (800) 571-7765 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਚੀ ਕੀਮਤ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ, ਸੁਝਾਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਦਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ ; ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਈਟਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ. ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਸਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. 
ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ. 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ "ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ" (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਚਿੱਤਰ, ਲੋਗੋ), ਮਲਕੀਅਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੱਕ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ (ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਟੈਂਟ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਸ਼ੋਅ-ਕਿਵੇਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਜ਼) ਅਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਪੇਟੈਂਟਸ, ਪੇਟੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ, ਟ੍ਰੇਡ ਰਾਜ਼, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ, ਸਮਗਰੀ, ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ (ਏ) ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵਾਜਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ (ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ) ਅਤੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ (ਅ) ਇੱਥੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਡਬੈਕ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ), ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ (ਏ) ਸੁਝਾਅ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਫੀਡਬੈਕ") ਅਤੇ ਸਾਰੇ (ਅ) ਸੁਧਾਰ, ਅਪਡੇਟਾਂ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ, ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, “ਸੰਸ਼ੋਧਨ”) ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਰਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ. ਸਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ andੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਹੀ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਵਿਆਜ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਟੈਂਟ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਜ਼, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਸ਼ੋਅ-ਕਿਵੇਂ, ਜਾਣੋ-ਕਿਵੇਂ, ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ) ) ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈਆਂ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ. 
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ / Reviewsਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ. 
ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ onlineਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ onlineਨਲਾਈਨ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਹਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ. 

ਇਸ ਲਈ, ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਐਫਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਐਕਟ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮਨਾਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: (1) ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਾਈਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ ; (2) ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਲਿੰਗਕਤਾ, ਜਾਤੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ; (3) ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਾਂ (4) ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿਉ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ. 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ theੰਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. 
ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਾਇਸੈਂਸ - ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ, ਸਦੀਵੀ, ਅਟੱਲ, ਰਾਇਲਟੀ ਮੁਕਤ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਉਪਯੋਗ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪ੍ਰਸਾਰ, ਸੰਚਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ, ਵੰਡਣ, ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ivਾਲਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ("ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ") ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ (ਏ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ, (ਬੀ) ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ (c) ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ.

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ. 
ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 
ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ("ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਮੱਗਰੀ") ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਪਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ, ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਸਮਗਰੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪੂਰਨਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰਤਾ, ਵੈਧਤਾ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ, ਗੁਣਵਤਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ. . ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

 ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਤ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ. 
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤ. 
ਸੌਦੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਈ-ਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. 
ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬੇਦਾਅਵਾ 
ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੋਖਮ' ਤੇ ਹਨ. ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਟੈਨਟ ਐਕਸਟੈਂਟੇਂਟ ਨੂੰ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ” ਹੈ ਅਤੇ “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ“ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ (ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ, ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ) ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਯੋਗਤਾ, ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਏ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, (ਬੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ (C) ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ, ਜਾਂ (ਡੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਇਕ ਵਾਰੰਟੀ ਬਣਾਵੇਗਾ. ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. 
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ 
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਕਿਸੇ '' ਜਿਵੇਂ ਹੈ '' ਅਤੇ '' ਉਪਲਬਧ '' ਅਧਾਰਤ, ਬਿਨਾ ਮਨਜੂਰ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾਨਗੀ, ਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈਡ, ਸ਼ਾਮਲ, ਪਰੰਤੂ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ. 

ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ $ 1,000.00 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ. ਪਰ ਸੰਚਾਰ. ਅਗਿਆਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ (I) ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, (II) ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ (ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੈ) , ਤਦ ਸਾਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ $ 100.00 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ (ਏ) ਇਕੱਲੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਵੱਖਰੇ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ, ਉਦਾਹਰਣਯੋਗ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ; ਜਾਂ (ਬੀ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ (ਐਸ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਸੇਵਾ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ, ਦਾਅਵੇ, ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ' ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 

ਸਧਾਰਣ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ, ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

ਵਿਆਪਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਚ ਰੈੱਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. 
ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ, ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਮੈਂਬਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਟਾਰਨੀ, ਏਜੰਟ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਅਣਜਾਣ ਧਿਰਾਂ") ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. , ਹਰਜਾਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ, ਖਰਚੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਵਾਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ (ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ). 
ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਛੋਟ. 
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ). ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ optਪਟ ਆਉਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਛੋਟ: ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ (ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਕਲਾਸ, ਸਮੂਹਕ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਪਲੇਂਟਿਫ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (“ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ”) ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ। . ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੇਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਛੋਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਮਨ-ਰਹਿਤ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਰੱਦ, ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ. ਧਿਰਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ, ਜੱਜ ਜਾਂ ਜਿ theirਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ. ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਸਿਰਫ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਹਰ ਇਕ ਜਿuryਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. 

1. ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ meansੰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ. 

2. ਸਾਲਸੀ ਸਮਝੌਤਾ. ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਵਾਦ, ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, "ਦਾਅਵਾ") ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵਾਚ ਰੈੱਪੋਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ,ੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਸ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ (ਅ) ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ (ਬੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ claimsੁਕਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 

ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਹੈ. ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜਿuryਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਕੋਰਟ ਸਮੀਖਿਆ ਸੀਮਤ ਹੈ. ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਲਸਕਾਰ ਉਹੀ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾਤਮਕ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਤਮਕ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਅਸਿੱਧੇ, ਇਤਫਾਕੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਜਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਅਸਾਨ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ. 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ 297 ਕਿੰਗਸਬਰੀ ਗਰੇਡ, ਸੂਟ 100 ਲੇਕ ਟਹੋਏ (ਸਟੇਟਲਾਈਨ) ਐਨਵੀ 89449 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਏਏ) ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋ, ਖਪਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਏਏਏ ਦੀ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਏਏਏ ਦੀ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਏਏਏ ਦੇ ਨਿਯਮ www.adr.org 'ਤੇ ਜਾਂ 1-800-778-7879' ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ. 

ਸਾਲਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਹੋਵੇਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਝੀਲ ਟਹੋਏ (ਸਟੇਟਲਾਈਨ), ਐਨ.ਵੀ. ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਏਏਏ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੇਵਾਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਲਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲਸ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਏਏਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਾਰਟੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਾਜਬ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਧਿਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 

ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ, ਇਸ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਗੈਰ-ਸੰਜਮਤਾ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਲਾਗੂਕਰਣ, ਜਾਂ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ "ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਛੋਟ" ਭਾਗ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 297 ਸਾਲ ਦੇ (100) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 89449 ਕਿੰਗਸਬਰੀ ਗਰੇਡ, ਸੂਟ 30 ਲੇਕ ਟਹੋਏ (ਸਟੇਟਲਾਈਨ) ਐਨਵੀ XNUMX ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. 
ਆਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ. 
1. ਨੋਟਿਸ. ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ, ਸਰੀਰਕ ਪਤੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ: (i) ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ receivedੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ (ii) ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ receivedੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.  

2. ਸ਼ਿਪਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ, ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਪਟਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਪਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.  

3. ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਨੂੰਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ. ਖ਼ਾਸਕਰ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਏ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਐਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ" ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ (ਬੀ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. 

4. ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ “ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ” ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 48 ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਰ. § 2.101 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਿ Computerਟਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ" ਅਤੇ "ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਿ Computerਟਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 48 ਸੀ.ਐੱਫ.ਆਰ. § 12.212 ਜਾਂ 48 ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 227.7202 48, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ. 12.212 CFR § 48 ਜਾਂ 227.7202 CFR § 1-227.7202 ਦੁਆਰਾ 4-XNUMX ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਿ Computerਟਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਿ Computerਟਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (ਏ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਬੀ) ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੰਤ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. 

5. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ. ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੰਘ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ.

6. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 1789.3 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 1625 ਉੱਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਸੂਟ ਐਨ ਵਿਖੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 112 ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੀਏ 95834, ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ (800) 952-5210. 

7. ਸਮਾਪਤੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਮੁਅੱਤਲ, ਅਸਮਰਥਿਤ ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਾ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ (ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ) ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ. ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਚ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. 

8. ਛੋਟ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ' ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਸ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੋਟ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ.  

9. ਅੰਸ਼ਿਕ ਇਨਵੈਲਿਟੀ. ਜੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਅਮਲਯੋਗ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਇੱਥੇ; ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ .ੰਗ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ.  

10. ਸੋਧ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ "ਆਖਰੀ ਸੁਧਾਈ" ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਦਾਰਥਕ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਤ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ. 

11. ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ. ਇਹਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।

12. ਟੈਕਸ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿ dutiesਟੀਆਂ, ਟੈਕਸਾਂ, ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. 

13. ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀ. ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆ ਸਿਰਫ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ, ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ. 

14. ਸੰਜੋਗ ਰਾਹਤ. ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ remedyੁਕਵਾਂ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਪਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਂਡ, ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਸਬੂਤ. 

15. ਮਜੂਰੀ ਫੋਰਸ. ਨਾ ਹੀ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਮੇਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ: ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਅੱਗ, ਬਿਜਲੀ, ਵਿਸਫੋਟ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ, ਪਾਣੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ , ਯੁੱਧ, ਇਨਕਲਾਬ, ਸਿਵਲ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ: ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਡਰ, ਨਿਯਮ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ; ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ, ਹੌਂਸਲੇ, ਪਿਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਸਮੇਤ; ਸਮੱਗਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਾਲਣ ਜਾਂ energyਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਾ. 

16. ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ. ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣਗੀਆਂ.

17. ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ. 

18. ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ. ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ, ਇਕਰਾਰ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. 

19. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 297 ਕਿੰਗਸਬਰੀ ਗਰੇਡ, ਸੂਟ 100 ਲੇਕ ਟਹੋਏ (ਸਟੇਟਲਾਈਨ) ਐਨਵੀ 89449 ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ help@watchrapport.com 'ਤੇ. 

20. ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ. ਸਾਰੇ ਸਾਈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਟੈਕਸਟ ਚੋਣ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © 2020 ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ, ਐਲ.ਐਲ.ਸੀ. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ. 

ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੋਲੇਕਸ SA, ਰੋਲੇਕਸ ਯੂਐਸਏ, ਇੰਕ. ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਡਾਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ
https://watchrapport.com/pages/privacy-policy
ਵਾਪਸੀ ਨੀਤੀ
ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਯੋਗ ਵਾਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ.  

ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨ (ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ). 

ਜੇ ਘੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ). 

ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੈਗਸ, ਬਕਸੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਟਿੱਕਰਾਂ, ਸੀਲ ਅਤੇ ਰੈਪਸ, ਪੈਕਜਿੰਗ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ. 

ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. 

ਰਸੀਦ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਟੈਗਸ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਪਕਰਣ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ.  

ਜੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. 

ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਵਿਖੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਟਮਾਂ ਪੂਰਵ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਿਅਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ.


ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਤਲ' ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ “ਆਸਾਨ ਵਾਪਸੀ” ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ "ਵਾਪਸੀ ਕੇਂਦਰ" ਤੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰੋ. 

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. 

ਇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ. 


ਰਿਫੰਡ
ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. 

ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਉੱਤੇ 10% ਰੀਸਟੌਕਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟਮ ਸੀ: 

ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ. 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ' ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨ ਸਿਰਫ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸੇ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਪਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. 


ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੇਡੈਕਸ, ਡੀਐਚਐਲ, ਯੂਪੀਐਸ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾ-ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ; ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਹੈ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਹਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਾਂਜਿਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ (18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ) ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਉਪਹਾਰ ਵਜੋਂ) ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਜਾਂ ਉਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਤੇ ਤੇ) ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਈਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੋ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਏਪੀਓ, ਐਫਪੀਓ ਅਤੇ ਪੀਓ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਸੋਮ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 48:9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 00:5 ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 00 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ. 
ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ; ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ.

ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮ ਖਰਚੇ, ਆਯਾਤ / ਨਿਰਯਾਤ ਡਿ dutiesਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੁਰਦਗੀ 'ਤੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ. ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਨ ਡਿਲਿਵਰੀ (ਸੀਓਡੀ) ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਓਡੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ), ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ.

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਸਟਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ' ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਡਐਕਸ, ਡੀਐਚਐਲ, ਯੂਪੀਐਸ, ਅਤੇ ਮਾਲਕਾ-ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਸਟਮ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ help@watchrapport.com 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.
ਕੂਕੀਜ਼ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ
https://watchrapport.com/pages/cookies-policy
ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਦਫਤਰ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਓ.ਐੱਫ.ਏ.ਸੀ.) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਓਏਐਫਏਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚੀ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਏਐਫਏਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬਰਮਾ, ਕੋਟ ਡੀ ਆਈਵਰ (ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ), ਕਿubaਬਾ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. 

ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ("OFAC") ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿubaਬਾ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਰੀਮੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ.

ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ("ਐਸਡੀਐਨਜ਼") ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਓਏਐਫਏਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ. 

ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਪੁਰਦਗੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.
ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
https://verify.passbase.com/watch
ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਏ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ:
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 

ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ: 

ਰੈਪੋਰਟ ਵੇਖੋ, LLC
297 ਕਿੰਗਸਬਰੀ ਗਰੇਡ, ਸੂਟ 100 ਲੇਕ
ਟਹੋਏ (ਸਟੇਟਲਾਈਨ) ਐਨਵੀ 89449

ਰੈਪੋਰਟ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 

1. ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ 
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਾਸਬੇਸ ਏਕੇਏ https://passbase.com/aml-compولی/ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਾਈਲੈਂਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਐਮਐਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ. ਪਾਸਬੇਸ ਕੋਲ ਬੀਐਸਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬੇ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਤਸਦੀਕ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਏਐਮਐਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਡਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਏਐਮਐਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ. ਏਐਮਐਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਏਐਮਐਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ appropriateੁਕਵਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਆਰਏਆਰਐਨਜ਼) ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ (ਫਿਨਕੈਨ) ਵਿਖੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ. ਏਐਮਐਲ ਪਾਲਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਐਮਐਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. 

ਕੰਪਨੀ ਫਿਨਰਾ ਨੂੰ ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਫਿਨਰਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਫ.ਸੀ.ਐੱਸ.) ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: (1) ਨਾਮ; (2) ਸਿਰਲੇਖ; (3) ਮੇਲਿੰਗ ਪਤਾ; (4) ਈਮੇਲ ਪਤਾ; (5) ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ; ਅਤੇ (6) ਪੱਖਪਾਤ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ). ਕੰਪਨੀ ਐਫਸੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫਿਨਰਾ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ. ਐਫਸੀਐਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਪਾਸਬੇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਸਬੇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ.

2. ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਐਮਐਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ  
ਏ. ਅਮਰੀਕਾ ਪੈਟ੍ਰੋਇਟ ਐਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 314 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਨਨ ਬੇਨਤੀਆਂ  

ਅਸੀਂ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ (FinCEN) ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਫਿਨਸੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ (FAQ) ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 314 (ਏ) ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 314 ਦਿਨ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਨਕੇਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ. ਅਸੀਂ ਫਿਨਰਾ ਸੰਪਰਕ ਸਿਸਟਮ (ਐਫਸੀਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 14 (ਏ) ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਬਿੰਦੂ (ਪੀਓਸੀ) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਓਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ. (ਏਐਮਐਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਗ 314 ਵੀ ਦੇਖੋ.) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 314 (ਏ) ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਫਿਨਕੇਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਨਸੇਨ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਗਨੀਟੋ ਇਸ ਨੂੰ FinCEN ਦੇ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ 2 (a) ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ 314 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚ ਫਿਨਸੇਨ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ. ਜੇ ਖੋਜ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ FinCEN ਖੋਜ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਪਾਸਬੇਸ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏਗਾ.  

ਜੇ ਪਾਸਬੇਸ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਸਬੇਸ 314 (ਏ) ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਨਸੇਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਕੋਗਨੀਟੋ ਫਿਨਸੇਨ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ-ਲੀਚ-ਬਲੈਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 501 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ-ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ.

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 314 (ਏ) ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ

ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ 314 (ਏ) ਬੇਨਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ 314 (ਏ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਜੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼.

1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਤਰ (ਐਨਐਸਐਲ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨਐਸਐਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਏਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਏਆਰ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਐਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਵਿਚ ਲੱਭੀ ਗਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ. 

2. ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿuryਰੀ ਸਬਪੋਨੇਸ

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਜਿuryਰੀ ਸਬਪੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਿਪੋਰਟ (SAR) ਦਾਇਰ ਕਰੀਏ. ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿuryਰੀ ਸਬਪੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਬ-ਪੇਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਹਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਖਾਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਾਹਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਐਸਏਆਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਏਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਇਸਦੇ ਸੰਖੇਪਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿ jਰੀ ਸਬਪੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਏਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਏਆਰ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਪੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਵਿਚ ਲੱਭੀ ਗਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ. 

ਬੀ. ਯੂਐਸਏ ਪੈਟ੍ਰਾਇਟ ਐਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 314 (ਬੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈਇੱਛਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ  

ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ,ੁਕਵੀਂ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਾਸਬੇਸ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਨਸੇਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਨੋਟਿਸ. ਅਸੀਂ ਫਿੰਸੇਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਨਸੇਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫਿੰਸਨ ਕਰੇਗੀ. ਉਪਲੱਬਧ. ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ. 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ emploੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਗੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ.

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ:

ਏ. ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ appropriateੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ;
ਬੀ. ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ; ਜਾਂ
ਸੀ. ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ.
ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਾਚ ਰੈਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਵੈਬ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਏ.

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ (800) 571-7765' ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ help@watchrapport.com 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ methodੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ.